Noves situacions oves especials d’ Incapacitat Temporal(en vigor des de 06/2023)

La Llei Orgànica 1/2023, de 28 de febrer, modifica la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproduc va, i
de la interrupció voluntària de l’embaràs, mitjançant la introducció de grans canvis a favor dels drets sexuals i reproduc us
de les dones.
De cara a la Seguridad Social, s’estableix com a noves situacions especials de baixa per incapacitat temporal la interrupció
de l’embaràs, la menstruació incapacitant i la gestació a parr del 1er dia de la 39ª setmana.
A la següent taula s’hi detallen les caracterís ques de cadascuna d’aquestes situacions i de la prestació que comporten:

A raó de protecció de dades personals, en cas que alguna treballadora ngui una baixa per les pologies d’interrupció de
l’embaràs o per menstruació incapacitant, en la nòmina s’hi indicarà com a incapacitat temporal(2) o (1), segons correspongui.