Nous permisos laborals per a reforçar el dret a la conciliació i protecció a les persones treballadores

NOU PERMÍS PARENTAL DE 8 SETMANES

 • Les persones treballadores 􀆟ndran dret a un permís parental (individual e intransferible), per a la cura
  del fill o filla menor de 8 anys (i per nens/es acollits durant més d’un any) i per un temps màxim de 8
  setmanes, que es podran fer de manera con􀆡nua o discon􀆡nua, a temps complet o a temps parcial.
 • És la persona treballadora qui especificarà la data d’inici i de finalització del gaudiment del permís,
  comunicant-ho a l’empresa amb una antelació mínima de 10 dies (o el temps concretat pel Conveni
  Col·lec􀆟u d’aplicació), excepte en cas de força major.
 • En cas que dues o més persones el sol·lici􀆟n, quan que s’alteri sèriament el correcte funcionament de
  l’empresa, aleshores aquesta podria aplaçar la concessió del permís per un període raonable, jus􀆟ficantho
  per escrit i després d’haver ofert una alterna􀆟va de gaudiment igual de flexible.
 • AMPLIACIÓ DEL DRET A L’ADAPTACIÓ DE JORNADA PER GUARDA LEGAL DE LES PERSONES AMB DEPENDENTS A CÀRREC MAJORS DE 12 ANYS
 • Per a aquelles persones que justifiquin tenir necessitats de cura respecte a fills majors de 12 anys,
  cònjugue o parella de fet, familiars per consanguinitat fins a 2on grau del treballador, així com d’altres
  persones dependents quan convisquin en el mateix domicili i que, per raons d’edat, accident o malaltia,
  no es puguin valdre per si mateixos. S’haurà de justificar les circumstàncies el les que es fonamenta la
  petició.
 • Un cop feta la sol·licitud, l’empresa comunicarà per escrit l’acceptació de la petició feta pel/per la
  treballador/a o, en cas contrari, li plantejarà una proposta alternativa que possibiliti les necessitats de
  conciliació de la persona treballadora, o bé en manifestarà la seva negativa. En aquests dos últims casos,
  l’empresa haurà de justificar-ho objectivament.
 • Un cop conclòs el període acordat, o quan es modifiquin les causes que ho van motivar, la persona
  treballadora tindrà dret a retornar a la seva situació anterior (l’empresa només ho podrà denegar si ho
  justifica objectivament).

 • PERMÍS RETRIBUÏT PER HOSPITALITZACIÓ, MALALTIA GREU..
 • 5 dies a l’any en cas d’accident o malal􀆟a greus, hospitalització que precisi repòs domiciliari del cònjugue,
  parella de fet o parents fins a 2on grau per consanguinitat o afinitat, incloent el familiar consanguini de
  la parella de fet, així com qualsevol persona diferent de les anteriors que convisqui amb la persona
  treballadora al mateix domicili i que requereixi de la cura efec􀆟va d’aquesta.
 • 2 dies per defunció del cònjugue, parella de fet o parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.
  Quan s’hagi de fer desplaçament a tal efecte, el permís s’ampliarà 2 dies.

PERMÍS RETRIBUÏT PER FORÇA MAJOR

 • Fins a 4 dies a l’any, la persona treballadora 􀆟ndrà dret a absentar-se del treball per causa de força major
  quan sigui necessari per mo􀆟us familiars urgents relacionats amb familiars o persones convivents, en cas
  de malal􀆟a o accident que facin indispensable la seva presència immediata. Aquests 4 dies es podran
  distribuir per hores.
  DRET A LA REDUCCIÓ DE JORNADA a la persona treballadora que precisi encarregar-se de la cura directa d’un
  familiar fins a 2on grau de consanguinitat del cònjugue o de la parella de fet, inclòs el familiar consanguini de la
  parella de fet, sempre que no existeixin familiars per consanguinitat directa fins a 2on grau.
  AMPLICACIÓ DEL FRET A LA REDUCCIÓ DE JORNADA per la cura de fills o persones a càrrec amb DISCAPACITAT
  que siguin menors de 26 anys i que tinguin càncer o alguna altra malaltia greu, quan el grau de discapacitat
  superi el 65%, sempre que aquesta condició s’acrediti abans de complir els 23 anys.
  PERMÍS RETRIBUÏT de 15 dies naturals en cas de registre de parella de fet.
  En cas de FAMÍLIES MONOPARENTALS, el progenitor únic podrà gaudir de les ampliacions completes de
  suspensió del contracte pel cas de famílies amb dues persones progenitores en el supòsit de discapacitat de fill/a
  o en naixements múltiples.
  El tractament desfavorable tant a dones com a homes pel fet d’exercir els seus drets de conciliació o
  corresponsabilitat de la vida familiar i laboral, serà considerat discriminació per raó de sexe.