Registre de Jornades

El RD-Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, destaca, entre d’altres aspectes, la temàtica del REGISTRE DE JORNADA OBLIGATORI PER LES EMPRESES, modificant l’article 39.4 de l’Estatut dels Treballadors:

A partir del 12/05/2019, l’empresa haurà de garantir el registre diari de jornada, el qual haurà d’incloure l’horari concret d’inici de finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària que s’estableix en aquest article.

Per tant, des del dia de la publicació al BOE d’aquest RD-Llei, les empreses disposen de 2 mesos per poder-se adaptar a aquest registre de jornades.

Aquest registre de jornada, s’organitzarà i es documentarà mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, en el seu defecte, per decisió de l’empresari amb prèvia consulta als representats legals dels treballadors si n’hi haguessin, i es conservaran durant 4 anys, hauran d’estar a disposició dels treballadors, els seus representants, sindicats i la Inspecció de Treball.